Sait Didkowsky R.M.


Студентам інших викладачів

Каталог корисних Internet-ресурсів


Міністерство освіти і науки України

Чекраський державний технологічний університет

Кафедра вищої математики


Кафедра радіотехніки

Український науково-дослідний інститут зв'язку

Матеріали для студентів

-- Шпаргалки -- Заочної форми навчання -- Денної форми навчання -- Денної (технічна) -- Денної (економічна) --

Шпаргалки

Заочна форма навчання

Навчально-методичний посібник до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання / Укл.: Р.М. Дідковський, В.С. Ковтуненко, Н.В. Олексієнко, І.В. Синько; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – 174 с. (Технічні спеціальності. Семестр 1-4)

Контрольні роботи заочників. Частина І. (Технічні спеціальності. Семестр 1, 2)

Контрольні роботи заочників. Частина ІІ. (Технічні спеціальності. Семестр 3, 4)

Контрольні роботи заочників економістів (Економічні спеціальності. Семестр 1-4)

Ковтуненко В.С. Посібник до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" заочної форми навчання / Автори-укл.: Ковтуненко В.С., Грижук О.П., Півненко С.І. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – 108 с. (Економічні спеціальності. Семестр 1-2)

Навчально-методичні матеріали з теорії ймовірностей і математичної статистики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" економічних спеціальностей заочної форми навчання. /Укл.: Ламзіна Т.Б., Гончарова Н.М. – Черкаси: ЧДТУ, 2010.–78 с. (Економічні спеціальності. Семестр 3)

Алфавіти (грецький, латинський, український, російський)

Денна форма навчання. Всі спеціальності

Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. / В.І. Діскант, Л.Р. Береза, О.П. Грижук, Л.М. Захаренко. – К.: Вища шк., 2001. – 303 с. (Семестр 1)

Введення в математичний аналіз: Практикум для студентів технічних спеціальностей. / Укладачі Діскант В.І., Кондратьєва О.М. - Черкаси: ЧДТУ, 2010.- 60с. (Семестр 1)

Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навч. посібн. - К.: А.С.К., 2006. - 648с. (djvu) (Семестр 1-4)

Кузнецов Л.А. Сборник задач по высшей математике (Семестр 1, 2)

"Т.Г.Стрижак, Н.Р.Коновалова Математичний аналіз: приклади і задачі: Навчальний посібник .- К.Либідь, 1995.-240с." (Семестр 1, 2)

Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: учебное пособие для вузов. - 20-е изд. - М.: Наука, 1985. - 384с. (djvu) (Семестр 1-4)

Практикум з інтегрального числення. Частина І. Невизначений інтеграл (Семестр 2)

Практикум з інтегрального числення. Частина ІІ. Визначений інтеграл (Семестр 2)

Обучалка по інтегралам (Семестр 2)

Берман Г.Н. Збірник задач. Розділ Інтеграли. (Семестр 2)

Диференціальне числення функції багатьох змінних. Посібник. (Семестр 2)

Денна форма навчання. Технічні спеціальності

Конспект лекцій з вищої математики. Лінійна алгебра та аналітична геометрія /Укл.: Олексієнко Н.В., Дідковький Р.М., Кондратьєва О.М.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 94с. (Семестр 1)

Конспект лекцій. Криволінійні, кратні, поверхневі інтеграли. Теорія поля / Укл.: Олексієнко Н.В., Дідковький Р.М., Кондратьєва О.М.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 66с. (Семестр 3)

Посібник до виконання розрахунково-графічних завдань з елементів лінійної алгебри і аналітичної геометрії для студентів технічних спеціальностей / Автори-укладачі Діскант В.І., Грижук О.П., Півненко С.І., Ковтуненко В.С., Гончарова Н.М. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – 84 с. (Семестр 1)

Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Елементи теорії поля (Семестр 3)

Теорія функції комплексної змінної (Семестр 4)

Теорія лишків. Операційне числення (Семестр 4)

Конспект лекцій з теорії функції комплексної змінної / Укл.: Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 88 с. (Семестр 4)

Денна форма навчання. Економічні спеціальності

Методичні вказівки до розрахунково-графічних завдань з елементів лінійної алгебри і аналітичної геометрії для студентів економічних спеціальностей / Укл. Дискант В.І., Грижук О.П., Півненко С.І., Кондратьєва О.М.– Черкаси: ЧДТУ, 2003. (ФЕФ, 1-ий курс, 1-ий семестр)

Навчально-методичні матеріали до виконання розрахунково-графічних завдань з вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Розділи: «Диференціальне числення функцій багатьох змінних», «Інтегральне числення функції однієї змінної», «Диференціальні рівняння»/ Укл. Грижук О.П., Півненко С.І., - Черкаси, ЧДТУ, 2011. – 45с. (ФЕФ, 1-ий курс, 2-ий семестр)

Задачі з теорії ймовірностей, аудиторна робота (ФЕФ, 2-ий курс, 3-ій семестр)

РГР з теорії ймовірностей та математичної статистики (ФЕФ, 2-ий курс, 3-ій семестр)

Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: Учеб. пособие для студентов вузов/В. Е. Гмурман. — 9-е изд., стер. — М.: Высш. шк., 2004. — 404 с: ил. (Короткі теоретичні відомості, приклади розвязування задач, таблиці)

Імовірнісний калькулятор -- Щільність нормального розподілу (функція Гаусса), функція Лапласа

Імовірнісний калькулятор -- Обернена функція Лапласа

Практикум з математичного програмування (ФЕФ, 2-ий курс, 4-ий семестр)

РГР з математичного програмування (ФЕФ, 2-ий курс, 4-ий семестр)

Теорія з математичного програмування (ФЕФ, 2-ий курс, 4-ий семестр)

GISMETEO: Погода по м.Черкаси
Розміщені тут файли можна переглядати за допомогою Adobe Reader. Скачать інсталяцію
Останню версію Adobe Reader можна отримати на сайті розробника Adobe
Для перегляду файлів у форматі DjVu можна використовувати WinDjView-subpix
Зворотній зв'язок: geom77@mail.ru або пишіть в Новини та коментарі