ФКТМ

1 семестр

Розподіл балів

1. Основна частина

Модуль 1

Поточні контрольні роботи

Модуль 2

Розрахунково-графічна робота

Модуль 3

Екзамен

Загальна сума

Змістовий модуль1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Частина 1

Частина 2

40

100

20

10

10

10

10

К1

К2

К3

К4

Виконання

Захист

Виконання

Захист

10

10

10

10

2

8

2

8

Зауваження 1. Студент який протягом семестру набрав більше 60 балів має право не складати екзамен модуля 3.

 

2. Додаткова частина

2.1.

Активна робота на практичному занятті (кілька позитивних відповідей, самостійне виконання всіх планових і понадпланових завдань), відповідь при  опитуванні на лекції

1

2.2.

Відвідування всіх практичних та лекційних занять

4

2.3.

Додаткові задачі РГР (частина 1)

5

2.4.

Додаткові задачі РГР (частина 2)

10

2.5.

Доповідь на всеукраїнській або міжнародній науковій конференції, публікація у фаховому журналі

20

 

3. Штрафна частина

3.1.

Невиконане домашнє завдання,  непідготовлений теоретичний матеріал

-1

3.2.

Пропуск будь-якого заняття модуля

-1

3.4.

Погана поведінка

-5

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

Графік виконання робіт

Вид робіт

Термін (тиждень)

Контрольна №1

Елементи лінійної алгебри.

4

Контрольна №2

Елементи векторної алгебри. Аналітична геометрія.

7

Контрольна №3

Границя функції.

12

Контрольна №4

Диференціальне числення функції однієї змінної.

16

Здача РГР (частина 1)

Елементи лінійної алгебри. Елементи векторної алгебри. Аналітична геометрія.

7

Здача РГР (частина 2)

Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної. Дослідження функцій за допомогою похідних.

16

 

 

Завдання до РГР

 

Частина 1.

Елементи лінійної алгебри. Елементи векторної алгебри. Аналітична геометрія.

Задача 1. Задача 2. Задача 3. Задача 4. Задача 5. Задача 6. Задача 7. Задача 8. Задача 9.

 

Частина 2.

Т.Г.Стрижак, Н.Р.Коновалова Математичний аналіз: приклади і задачі: Навчальний посібник .- К.Либідь, 1995.-240с.

Границі, стор. 54

Основна частина №№ 1,2,3, 9,10,11,14,18; додаткова частина №№ 6,12,13,15.

 

Диференціювання, стор.175.

Основна частина №№ 2,3,4,6,11,15,24,28; додаткова частина №№ 7,9,12,13,18,19.