ФКТМ

3 семестр

Розподіл балів

 

1. Основна частина

Модуль 1

Поточні контрольні роботи

Модуль 2

Розрахунково-графічна робота

Модуль 3

Екзамен

Загальна сума

Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

Частина 1

Частина 2

 

 

К1

К2

Викон.

Захист

Викон.

Захист

 

 

15

15

5

10

5

10

40

100

Зауваження 1. Студент який протягом семестру набрав більше 60 балів має право не складати екзамен – модуль 3.

 

2. Додаткова частина

2.1.

Активна робота на практичному занятті (кілька позитивних відповідей, самостійне виконання всіх планових і понадпланових завдань)

1

2.2.

Відвідування всіх практичних  та лекційних занять

4

2.3.

Додаткові задачі РГР (частина 1)

10

2.4.

Додаткові задачі РГР (частина2)

5

2.5.

Призове місце на конкурсі студентських робіт ЧДТУ

5

2.6.

Доповідь на всеукраїнській або міжнародній науковій конференції, публікація у фаховому журналі

20

 

3. Штрафна частина

3.1.

Невиконане домашнє завдання

-1

3.2.

Пропуск будь-якого заняття модуля

-1

3.4.

Погана поведінка

-5

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Графік виконання робіт

Вид робіт

Термін (тиждень)

Самостійна робота №1

Подвійні та потрійні інтеграли

8

Контрольна №1

Криволінійні, кратні та поверхневі інтеграли, теорія поля.

10

Контрольна №2

Ряди.

17

Здача РГР (частина 1)

Криволінійні, кратні та поверхневі інтеграли, теорія поля.

9

Захист РГР (частина 1)

10

Здача РГР (частина 2)

Ряди.

17

Захист РГР

17

 

 

Завдання до РГР

 

www.didkow.ds8.ru

 

Частина 1.

Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В., Грижук О.П., Вовненко Н.Ю.

Практикум з вищої математики: Кратні, криволінійні та поверхневі

інтеграли. Елементи теорії векторного поля – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – 112 с.

№№ 1, 2, 6, 7, 8 ,11, 13, 14, 16, 17.

Додаткові задачі.

№№ 9, 12, 15, 18, 19.

 

Частина 2.

Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике. – М.: Высш. школа, 1983.

Ряди. Стор. 80. №№ 1, 5–8, 11, 19.

Додаткові задачі.

№№ 2, 14, 20.