Олексієнко Наталія Володимирівна

-- Шпаргалки -- Лекції -- Екзаменаційні питання -- Критерії оцінювання. Завдання РГР -- Матеріали для заочників ФКТМ --

Шпаргалки

Таблиця найпростіших інтегралів, основні методи інтегрування

Таблиця похідних, основні правила диференціювання

Таблиця значень тригонометричних функцій

Лекції

I курс, осінній семестр (1 семестр)

Конспект лекцій з вищої математики. Лінійна алгебра та аналітична геометрія /Укл.: Олексієнко Н.В., Дідковький Р.М., Кондратьєва О.М.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – 94с. (Семестр 1)

Лінійна алгебра

№1. Матриці.

№2. Визначники.

№3. Обернена матриця.

№4. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛР).

№5. Вектори. Лінійні операції над векторами.

№6. Добуток векторів у звичайному просторі.

Аналітична геометрія

№7. Вступ до аналітичної геометрії. Пряма на площині.

№8. Площина у просторі.

№9. Пряма у просторі.

№10. Лінії другого порядку.

№11. Поверхні другого порядку.

Криві та способи їх задання (довідковий матеріал)

Вступ до математичного аналізу

№12. Вступ до математичного аналізу.

№13. Функція.

№14. Границя функції.

Диференціальне числення функції однієї змінної

Застосування диференціального числення

I курс, весняний семестр (2 семестр)

№1. Функція двох незалежних змінних (Поняття. Границя. Неперервність. Похідна та диференціал).

№2. Деякі застосування частинних похідних (Дотична площина та нормальна пряма до поверхні. Скалярне поле. Похідна за напрямом. Градієнт. Екстремум функції. Найбільше і найменше значення функції).

№3. Невизначений інтеграл.

№4. Метод інтегрування частинами. Метод заміни змінної або метод підстановки.

№5. Інтегрування раціональних дробів.

№6. Інтегрування тригонометричних та ірраціональних функцій.

№7. Визначений інтеграл.

№8. Формула Ньютона - Лейбніца. Інтегрування частинами та метод заміни змінної у визначеному інтегралі.

№9. Застосування визначеного інтеграла.

№10. Диференціальні рівняння

II курс, осінній семестр (3 семестр)

Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Елементи теорії векторного поля

№1. Криволінійні інтеграли І роду (по довжині дуги).

№2. Криволінійні інтеграли ІІ роду (по координатах).

№3. Подвійний інтеграл.

№4. Подвійний інтеграл (продовження).

№5. Потрійний інтеграл.

№6. Поверхневий інтеграл першого роду.

№7. Поверхневий інтеграл другого роду.

№8. Формули Гріна, Стокса, Остроградського-Гаусса.

№9. Векторне поле.

Ряди

№10.Поняття числового ряду.

№11.Достатні ознаки збіжності знакододатних числових рядів.

№12.Знакозмінні ряди.

Ряди Фур'є

II курс, весняний семестр (4 семестр)

Теорія функції комплексної змінної

№1. Множина комплексних чисел.

№2. Елементарні функції комплексної змінної.

№3. Комплексна площина.

№4. Функція комплексної змінної. Неперервність і диференційовність.

№5. Інтегрування функції комплексної змінної.

№6. Ряди в комплексній області. Ряд Лорана.

№7. Ізольовані особливі точки. Лишки.

№8. Операційне числення.

№9. Застосування ТФКЗ.

Теорія ймовірностей

№1. Елементи комбінаторики. Основні поняття теорії ймовірностей.

№2. Формула повної імовірності. Формула Байєса. Послідовність незалежних випробувань.

№3. Випадкові величини та закони їх розподілу.

№4. Числові характеристики випадкових величин.

№5. Деякі класичні розподіли випадкових величин.

Екзаменаційні питання

1-ий семестр (1-ий курс, осінній семестр)

2-ий семестр (1-ий курс, весняний семестр)

3-ий семестр (2-ий курс, осінній семестр)

4-ий семестр (2-ий курс, весняний семестр)

Критерії оцінювання. Завдання РГР

1-ий семестр (1-ий курс, осінній семестр)

- Задачі РГР "Лінійна алгебра та аналітична геометрія" Задача 1. Задача 2. Задача 3. Задача 4. Задача 5. Задача 6. Задача 7. Задача 8. Задача 9.

- Задачі РГР "Границя послідовності", "Границя функції"

- Задачі РГР "Похідна і диференціал"

Збірник задач: "Т.Г.Стрижак, Н.Р.Коновалова Математичний аналіз: приклади і задачі: Навчальний посібник .- К.Либідь, 1995.-240с."

2-ий семестр (1-ий курс, весняний семестр)

- Задачі РГР "Диференціальне числення функції багатьох змінних"

3-ій семестр (2-ий курс, осінній семестр)

4-ий семестр (2-ий курс, весняний семестр)

- Задачі РГР "Теорія ймовірностей"

Матеріали для заочників ФКТМ

Екзаменаційні питання: 1 семестр

Екзаменаційні питання: 2 семестр

Екзаменаційні питання: 3 семестр

4-ий семестр (2-ий курс, весняний семестр): Контрольна №8, Конторольна №9 із Мтодички Ч. 2


На головну сторінку