Sait Didkowsky R.M.


Студентам інших викладачів

Каталог корисних Internet-ресурсів


Міністерство освіти і науки України

Чекраський державний технологічний університет

Кафедра вищої математики


Кафедра радіотехніки

Український науково-дослідний інститут зв'язку

Публікації

-- Статті -- Тези -- Методичні вказівки -- Патенти --

І. Статті

1. Дідковський Р.М., Калейніков Г.Є., Небилиця Ю.М. Спектральна щільність виділення енергії при електроерозійному вирізанні. // Вісник ЖІТІ, №3(22), 2002 – с. 46-52.

2. Дідковський Р.М., Первунінський С.М. Синтез степеневих поліноміальних функціональних фільтрів // Вісник ЧДТУ. – 2003. – №3. – С.78-85.

3. Дідковський Р.М., Первунінський С.М. Аналіз ефективності степеневих поліноміальних функціональних фільтрів при обробці сигналів із кутовою модуляцією // Вісник ЧДТУ. – 2003. – №4. – С.39-47.

4. Дідковський Р.М., Кондратьєва О.М. Розробка і використання програмного комплексу DKTutor для підтримки курсу вищої математики // Вісник Херсонського ДТУ. – 2004. – №1(19). – С.260-263.

5. Дидковский Р.М. Изопериметрикс многогранника в геометрии Минковского // Математическая физика, анализ, геометрия. – 2004. – т.11, №3.– С.274-281.

6. Кондратьєва О.М., Дідковський Р.М. Комп’ютерна підтримка контролю і коригування математичних знань студентів // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. ХДУ. – 2004. – Випуск 37. – С.241-244.

7. Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В. Моментно-спектральний аналіз розподілів елементів в перехідній зоні композиційного матеріалу B4C-(Ti-Ni-Mo) // Вісник ЖДТУ, №33 (2), 2005 – С.9-18.

8. Первунінський С.М., Дідковський Р.М., Метелап В.В. Уточнення розрахунку завадостійкості автокореляційних систем зв’язку з шумовими сигналами // Вісник ЧДТУ, №3, 2005 – С.226-229.

9. Первунінський С.М., Дідковський Р.М., Метелап В.В., Тобілевич Ю.Є. Математичне моделювання систем зв’язку з кореляційно-часовою модуляцією // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика». ЧНУ. – 2006. – Випуск 83. – С.112-123.

10. Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В. Система радіоідентифікації множинних об’єктів // Наукові записки УНДІЗ, №2, 2007. – С.64-74.

11. Первунінський С.М., Дідковський Р.М., Метелап В.В. Дослідження завадостійкості бінарного автокореляційного приймача шумових сигналів з фазовою маніпуляцією // Наукові записки УНДІЗ, №1(3), 2008. – С.56-63.

12. Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В. Перспективи застосування систем радіоідентифікації для моніторингу дорожнього руху // Вісник ЧДТУ. – 2008. – №3. – С.121-124.

13. Дідковський Р.М., Голячук С.Є., Некоз О.І., Філімонова Н.В., Батраченко О.В. Розробка критерію оцінки конструкцій різального вузла вовчків // Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". Луцький національний технічний університет. – 2008. – Випуск 23. – С.86-98.

14. Первунінський С.М., Дідковський Р.М., Гузнін С.С., Метелап В.В. Підвищення швидкості передачі даних в системах зв’язку з шумовими сигналами // Матеріали науково-практичного семінару молодих науковців та студентів «Сучасні телекомунікаційні та інформаційні технології». – Київ: Вісник УНДІЗ. – 2009. – №1 – С.43-45.

15. Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В., Бутенко Т.І., Бутенко Д.В. Вдосконалення методу мас-спектрометричного контролю елементного складу тугоплавких матеріалів // Вісник ЧНУ. – 2010. – Випуск 173 – С.27-35.

16. Дідковський Р.М., Гузнін С.С. Теоретичне та експериментальне дослідження завадостійкості системи на основі кореляційної хаотичної модуляції з додаванням ортогоналізованої затриманої компоненти // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №1. – С.217-224.

17. Дідковський Р.М. Підвищення завадостійкості системи зв’язку множинного доступу з фазовою маніпуляцією шумового сигналу // Наукові записки УНДІЗ, №2(14), 2010. – С.23-31.

18. Дідковський Р.М., Метелап В.В. Підвищення рівня захищеності даних в системах зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу // Вісник ЧДТУ. – 2010. – № 3. – С.53-57.

19. Дідковський Р.М. Використання негауссових розподілів у системах зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу // Наукові записки УНДІЗ. – 2010. – №4(16). – С.70-77.

20. Дідковський Р.М. Порівняльний аналіз завадостійкості бінарних систем зв’язку з протилежними шумовими сигналами // Вісник ДУІКТ. – 2011. – Т.9, №1. – С.40-50.

21. Дідковський Р.М., Первунінський С.М. Тактова синхронізація у системах зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу // Радиотехника. – 2011. – Випуск 165. – С.201-207.

22. Первунінський С.М., Дідковський Р.М. Обчислення імовірності помилки приймача фазоманіпульованого шумового сигналу методом характеристичних функцій // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2011. – №1. – С.33-42.

23. Дідковський Р.М., Гузнін С.С. Методи багатопозиційної модуляції шумових сигналів // Радиотехника. – 2011. – Випуск 166. – С.173-179.

24. Первунінський С.М., Дідковський Р.М. Вплив помилки синхронізації на завадостійкість систем зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу // Праці Одеського політехнічного університету. – 2011. – Вип. 2(36). – С.217-221.

25. Дідковський Р.М. Завадостійкість системи зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу в умовах багатопроменевого розповсюдження // Радиотехника. – 2011. – Випуск 167. – С.66-72.

26. Лега Ю.Г., Первунінський С.М., Дідковський Р.М. Централізована система зв’язку множинного доступу з фазовою маніпуляцією шумового сигналу // Комп’ютерні технології друкарства. Львів. – 2012. – Вип. 27. – С.139-151.

27. Дідковський Р.М., Фауре Е.В., Олексієнко В.В. Прихована передача інформації у полосі звукових частот // Сучасний захист інформації. – 2011. – №2. – С.22-30.

28. Олексієнко Н.В., Дідковський Р.М., Кулик О.Ю. Використання задач з фізичним та практичним змістом у фізико-математичній підготовці електро- та радіоінженерів // Вісник Черкаського університету, серія педагогічні науки. – 2012. – Випуск №12 (225). – С.84-90.

29. Дідковський Р.М., Гузнін С.С. Стійкість систем зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу до квазігармонічних завад // Радиотехника. – 2012. – Випуск 168. – С.29-35.

30. Дидковский Р. М. Оптимальные кодовые последовательности в задачах тактовой синхронизации систем связи с фазовой манипуляцией шумового сигнала / Р. М. Дидковский, Ю. Г. Лега, С. М. Первунинский // Радиоэлектроника. – 2012. – Т. 55, № 4. – С. 11-19. -(Известия вузов).

31. Дідковський Р.М., Фауре Е.В., Олексієнко В.В. Ансамбль ортогональних шумоподібних сигналів для скритних систем з обмеженим спектром // Наукові записки УНДІЗ. – 2012. – №1(21). – С.33-38.

32. Первунінський С.М., Дідковський Р.М. Моделювання систем зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу // Праці Одеського політехнічного університету. – 2012. – Вип. 1 (38). – С.198-202.

IІ. Тези доповідей

1. Дідковський Р.М. Експериментальне дослідження ефективності поліноміальних фільтрів. // Тези доповідей на засіданнях сесій і комісій 13‑ї наукової сесії НТШ у Черкасах, Черкаси, 2002 – с. 68-70.

2. Дідковський Р.М. Експериментальне дослідження кумулянтних функцій вищого порядку сигналів в системі зв’язку з частотною модуляцією. // Праці Всеукраїнської конференції молодих науковців “ІТОНТ-2002”, Черкаси, 2002 – с. 228-231.

3. Дідковський Р.М. Використання формуючих поліноміальних фільтрів при моделюванні випадкових процесів // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції “Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті”, Черкаси, 2003 – с. 38-39.

4. Дідковський Р.М., Кондратьєва О.М. Здійснення корекції знань студентів за допомогою інформаційних технологій при вивченні вищої математики в технічних ВНЗ // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції “Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті”, Черкаси, 2003 – с. 39-40.

5. Дідковський Р.М., Сухіна О.М. Моделювання систем зв’язку при дослідженні ефективності радіотехнічних фільтрів // Збірник праць 4-го науково-методичного семінару “Інформаційні технології у навчальному процесі”, Одеса, 2003 – с. 116-117.

6. Дідковський Р.М. Моментно-кумулянтний аналіз та ідентифікація радіотехнічних систем // Тези доповідей 5-ї міжнародної науково-практичної конференції “Системний аналіз та інформаційні технології”, Київ, 2003 – с. 45-46.

7. Дідковський Р.М. Свойства изопериметрикса многогранника в геометрии Минковского // Тези доповідей 5-ї міжнародної конференції з геометрії і топології, Черкаси, 2003 – с. 40.

8. Дідковський Р.М. Аналіз ефективності фільтрації сигналів з кутовою модуляцією стаціонарними степеневими поліноміальними фільтрами. // Тези доповідей на засіданнях сесій і комісій 14-ї наукової сесії НТШ у Черкасах, Черкаси, 2003 – С.80-81.

9. Кондратьєва О.М., Дідковський Р.М. Педагогічний програмний комплекс LESSONMAKER. // Тези доповідей на засіданнях сесій і комісій 14-ї наукової сесії НТШ у Черкасах, Черкаси, 2003 – С.99-100.

10. Дідковський Р.М. Аналіз завадостійкості систем зв’язку з кореляційно-часовою модуляцією // Тези доповідей 6-ї міжнародної науково-практичної конференції “Системний аналіз та інформаційні технології”, Київ, 2004 – С.51-53.

11. Дідковський Р.М., Дубровська Г.М., Олексієнко Н.В. Моментний та спектральний аналіз розподілів бора і титана в композиційному матеріалі B4C-(Ti-Ni-Mo) // Матеріали до 43-го міжнародного семінару по моделюванню та оптимізації композитів – МОК’43, Одеса, 2004 – С.155.

12. Дідковський Р.М. Імовірність власної помилки в системах зв’язку з кореляційно-часовою модуляцією // Матеріали 4-ї Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ-2004, Черкаси, 2004 – С.141-142.

13. Первунінський С.М., Дідковський Р.М., Метелап В.В. Імітаційне моделювання системи з кореляційно-часовою модуляцією з смуговим фільтром // Збірник тез доповідей 10-ї Ювілейної міжнародної наукової конференції „Теорія і техніка передачі, прийому і обробки інформації”, Харків, 2004 – С.146-147.

14. Дідковський Р.М. Статистичне дослідження стійкості систем зв’язку з кореляційно-часовою модуляцією. // Тези доповідей на засіданнях сесій і комісій 15‑ї наукової сесії НТШ у Черкасах, Черкаси, 2004 – С.148-149.

15. Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В. Дисперсійний аналіз взаємодії Ti-Ni-Mo в перехідній зоні композиційного матеріалу B4C-(Ti-Ni-Mo) // Матеріали до 44-го міжнародного семінару по моделюванню та оптимізації композитів – МОК’44, Одеса, 2005 – С.155-156.

16. Первунінський С.М., Дідковський Р.М., Метелап В.В. Підвищення пропускної здатності систем з шумовими сигналами // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Системи та засоби передачі і обробки інформації». – Черкаси: ЧДТУ, 2005.

17. Дідковський Р.М., Дубровська Г.М., Олексієнко Н.В. Дослідження теплопровідності багатокомпонентних матеріалів. ) // Матеріали до 45-го міжнародного семінару по моделюванню та оптимізації композитів – МОК’45, Одеса, 2006 – С.34.

18. Первунінський С.М., Дідковський Р.М., Метелап В.В. Підвищення завадостійкості систем із кореляційно-часовою модуляцією. // Шістнадцята наукова сесія осередку наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах. Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, Черкаси, 2006 – С. 148-149.

19. Дідковський Р.М., Метелап В.В. Визначення кумулянтів випадкової величини на виході корелятора // Тези доповідей на засіданнях сесій і комісій 17‑ї наукової сесії НТШ у Черкасах, Черкаси, 2007. – С.201-202.

20. Дідковський Р.М. Оцінка об’єму ізопериметрикса в просторі Мінковського // Тези доповідей 7-ої Міжнародної конференції з геометрії та топології, Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С.22-23.

21. Дідковський Р.М. Дисперсія сигналу на виході автокореляційного пристрою // Праці Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негауссівських процесів». – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С.74-75.

22. Didkowsky R.M. Application of Schmidt orthogonalization in communication systems with noise signals // Збірник тез ІХ Міжнародної наукової конференції «Політ-2009» – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – с. 266.

23. Дідковський Р.М. Побудова експериментальної провідної системи зв’язку з шумовими сигналами // Праці Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негауссівських процесів». – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – С.186-187.

24. Дідковський Р.М. Побудова експериментальної провідної системи зв’язку з шумовими сигналами // Праці Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негауссівських процесів». – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – С.186-187.

25. Бутенко Т.І., Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В., Бутенко Д.В. Мас-спектрометрична діагностика композиційного матеріалу на основі B4C для породоруйнівного інструменту // Матеріали Тринадцятої Ювілейної міжнародної конференції «Композиційні матеріали в промисловості». – Ялта: Український інформаційний Центр «Наука. Техніка. Технологія», 2010. – С.511-513.

26. Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В., Бутенко Т.І., Бутенко Д.В. Метрологічні проблеми мас-спектрометричного контролю елементного складу тугоплавких матеріалів // Матеріали вісімнадцятої міжнародної конференції «Сучасні методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики». – Ялта: Український інформаційний Центр «Наука. Техніка. Технологія», 2010. – С.212-213.

27. Дідковський Р.М., Гузнін С.С. Дослідження завадостійкості системи на основі ортогоналізованої кореляційно-часової шумової модуляції // Матеріали IХ Міжнародної науково-технічної конференції “Приладобудування: стан і перспективи”, 27-28 квітня 2010 р., НТУУ “КПІ”, м. Київ, 2010. – С.ХХ-УУ.

28. Дідковський Р.М., Гузнін С.С. Дослідження завадостійкості системи на основі ортогоналізованої кореляційно-часової шумової модуляції // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці”, 5-6 травня 2010 р., ЧДТУ, м. Черкаси, 2010. – С.80.

29. Олексієнко Н.В., Бутенко Т.І., Дідковський Р.М., Бутенко Д.В. Стабілізація структури композиційного наплавочного матеріалу на основі гранул карбіду бору з (TI-NI-MO) зв’язкою дисперсним зміцненням добавками LA2O3 // Матеріали Одинадцятої міжнародної Промислової конференції «Ефективність реалізації наукового, ресурсного і промислового потенціалу в сучасних умовах». – Плав’я, Карпати: Український інформаційний Центр «Наука. Техніка. Технологія», 2011. – С.209-211.

30. Дідковський Р.М. Формування сигналу синхронізації в цифрових системах зв’язку з шумовими сигналами // Збірник тез науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій». – Київ, НТУУ «КПІ», 2011. – С.56.

31. Дідковський Р.М., Фауре Е.В., Олексєнко В.В. Прихована передача інформації в звуковому частотному діапазоні // Збірник тез науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій». – Київ, НТУУ «КПІ», 2011. – С.108.

32. Дідковський Р.М. Проблема синхронізації в системі зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу // Праці ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негауссівських процесів». – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – С.181-183.

33. Дідковський Р.М. Получение ортогональных ансамблей дискретных шумовых сигналов с помощью линейных преобразований специального вида // Материалы 21-ой Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». – Севастополь: СевНТУ, 2011. – С.419-420.

34. Дідковський Р.М., Первунінський С.М. Використання ортогональних перетворень для тактової синхронізації систем зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу // Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє». – Ч.1. – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С.68-71.

35. Дідковський Р.М., Бутенко Т.І., Олексієнко Н.В., Бутенко Д.В. Дослідження елементного складу порошків оксидів заліза на стадіях електроерозійного диспергування // Матеріали Дев’ятнадцятої міжнародної конференції «Сучасні методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики». – Гурзуф-Київ: Український інформаційний Центр «Наука. Техніка. Технологія», 2011. – С.195-197.

36. Дідковський Р.М., Первунінський С.М. Системи зв’язку з багатопозиційною модуляцією шумових сигналів // VII Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології». – Лівадія, 2011. – С.144-146.

37. Дідковський Р.М., Первунінський С.М. Методика експериментального дослідження передачі даних в системі зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу // V Міжнародний науково-технічний симпозіум «Новітні технології в телекомунікаціях». – ДУІКТ-Карпати, 2012. – С.27-29.

38. Дідковський Р.М. Багатоканальна система зв’язку з частотним розділенням фазоманіпульованих шумових сигналів // Збірник тез науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій». – Київ, НТУУ «КПІ», 2012. – С.71-73.

39. Олексієнко Н.В., Дідковський Р.М., Кулик О.Ю. Контекстний підхід до викладання фундаментальних дисциплін природничого циклу при підготовці інженерів електро- і радіотехнічних спеціальностей // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи дидактики фізики». – Черкаси, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – С.39-41.

40. Дідковський Р.М. Повторне використання частот системою зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці”, 25-27 квітня 2012 р., ЧДТУ, м. Черкаси, 2012. – С.64.

41. Дідковський Р.М., Фауре Е.В., Олексієнко В.В. Ансамбль багатопозиційних шумоподібних ортогональних сигналів // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці”, 25-27 квітня 2012 р., ЧДТУ, м. Черкаси, 2012. – С.65-66.

42. Дидковский Р.М. Экспериментальное исследование автокорреляционной системы связи с шумовой несущей // Материалы 22-ой Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». – Севастополь: СевНТУ, 2012. – С.292-293.

ІІІ. Методичні вказівки

1. Практикум з інтегрального числення: Частина І "Невизначений інтеграл" / Укл.: Дідковський Р.М., Сисоєнко В.В., Щерба В.О. – Черкаси: ЧДТУ, 2003. – 76 с.

2. Навчально-методичні матеріали до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання. Частина І / Укладачі: Грижук О.П., Дідковський Р.М., Ковтуненко В.С., Олексієнко Н.В., Синько І.В., Сухіна О.М. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – 76 с.

3. Навчально-методичні матеріали до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання. Частина ІІ / Укладачі: Грижук О.П., Дідковський Р.М., Ковтуненко В.С., Олексієнко Н.В., Синько І.В., Сухіна О.М. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 96 с.

4. Практикум з інтегрального числення. Частина ІІ. “Визначений інтеграл” / Укл. Р.М. Дідковський, В.В. Сисоєнко, В.О. Щерба. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 68 с.

5. Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В., Грижук О.П., Вовненко Н.Ю. Практикум з вищої математики: Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Елементи теорії векторного поля – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – 112 с.

6. Навчально-методичні матеріали з теорії функції комплексної змінної / Укл.: Щерба А.І., Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В., Щерба В.О. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – 48 с.

7. Збірник завдань для розрахунково-графічних робіт з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів економічних та технічних спеціальностей / Укл. Т.Б. Ламзіна, Р.М. Дідковський, О.М. Кондратьєва, С.І. Півненко. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 52 с.

8. Навчально-методичні матеріали з теорії функції комплексної змінної: Теорія лишків. Операційне числення / Укл.: Щерба А.І., Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В., Щерба В.О. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 60 с.

9. Конспект лекцій з теорії функції комплексної змінної / Укл.: Дідковський Р.М., Олексієнко Н.В. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 88 с.

IV. Патенти

1. Патент України №16305. Пристрій для передачі інформації шумовими сигналами / С.М. Первунінський, Р.М. Дідковський, В.В. Метелап. – МПК Н04В 7/00, 2006, Бюл. №8.

2. Патент України №37307. Спосіб обміну даними між зчитувальним пристроєм та радіомітками / С.М. Первунінський, Р.М. Дідковський, С.С. Гузнін, Н.В. Олексієнко. – МПК H04B 7/00, 2008, Бюл. №22.

3. Патент України №45320. Пристрій для передачі інформації шумовими сигналами з ортогоналізованими сигнальними компонентами / С.М. Первунінський, Р.М. Дідковський, С.С. Гузнін, В.В. Метелап. – МПК H04B 7/00, 2009, Бюл. №21.

4. Патент України №50688. Кутер / О.І. Некоз, О.А. Козій, Р.М. Дідковський, В.І. Осипенко, О.В. Батраченко, Д.С. Горбатюк – МПК В02С 18/00, 2010, Бюл. №12.

5. Патент України №55714. Пристрій для передачі інформації шумовими сигналами з фазовою та амплітудною маніпуляцією / С.М. Первунінський, Р.М. Дідковський, В.В. Метелап. – МПК H04B 7/00, 2010, Бюл. №21.

(після відкриття сторінки Укрпатенту натисніть "оновити - F5")

GISMETEO: Погода по м.Черкаси
Розміщені тут файли можна переглядати за допомогою Adobe Reader. Скачать інсталяцію
Останню версію Adobe Reader можна отримати на сайті розробника Adobe
Для перегляду файлів у форматі DjVu можна використовувати WinDjView-subpix
Зворотній зв'язок: geom77@mail.ru або пишіть в Новини та коментарі