Sait Didkowsky R.M.


Студентам інших викладачів

Каталог корисних Internet-ресурсів


Міністерство освіти і науки України

Чекраський державний технологічний університет

Кафедра вищої математики


Кафедра радіотехніки

Український науково-дослідний інститут зв'язку

Екзаменаційні питання

Заочники, ФЕТ,  І семестр (І курс осінній семестр)

 

1.     Матриці і дії над ними.

2.     Обчислення визначників 2-го та 3-го порядку.

3.     Властивості визначників.

4.     Правило Крамера розв’язування систем лінійних рівнянь (СЛР).

5.     Розклад визначника за алгебраїчними доповненнями.

6.     Обернена Матриця.

7.     Розв’язування систем засобами матричного числення.

8.     Метод Гауса розв’язування СЛР.

9.     Вектори. Лінійні операції над векторами.

10.   Декартова система координат.

11.   Скалярний добуток векторів.

12.   Векторний добуток векторів.

13.   Мішаний добуток векторів.

14.   Пряма на площині.

15.   Площина у просторі.

16.   Криві другого порядку.


17.   Елементарні функції та їх графіки.

18.   Нескінченно малі й нескінченно великі.

19.   Границя послідовності.

20.   Границя функції.

21.   Теореми про границі.

22.   Перша і друга визначні границі.

23.   Неперервність функції.

24.   Класифікація точок  розриву.

25.   1-ша і 2-га теореми Больцано-Коші.

26.   Теорема Вейєрштрасса.

27.   Похідна та її геометричний зміст.

28.   Таблиця похідних.

29.   Похідна параметрично заданої функції.

30.   Похідна вищого порядку.

31.   Диференціал. Наближені обчислення за допомогою диференціала.

32.   Теорема Ферма. Теорема Ролля.

33.   Теорема Коші. Теорема Лагранжа.

34.   Правило Лопіталя.

35.   Умови зростання (спадання) функції.

36.   Необхідна умова екстремуму.

37.   1-ша і 2-га достатні умови екстремуму.

38.   Асимптоти графіка функції.

39.   План дослідження функції для побудови графіка.

GISMETEO: Погода по м.Черкаси
Розміщені тут файли можна переглядати за допомогою Adobe Reader. Скачать інсталяцію
Останню версію Adobe Reader можна отримати на сайті розробника Adobe
Для перегляду файлів у форматі DjVu можна використовувати WinDjView-subpix
Зворотній зв'язок: geom77@mail.ru або пишіть в Новини та коментарі