Sait Didkowsky R.M.


Студентам інших викладачів

Каталог корисних Internet-ресурсів


Міністерство освіти і науки України

Чекраський державний технологічний університет

Кафедра вищої математики


Кафедра радіотехніки

Український науково-дослідний інститут зв'язку

ФЕТ

ФЕТ

2 семестр

Розподіл балів

1. Основна частина

Модуль 1

Поточні контрольні роботи

Модуль 2

Розрахунково-графічна робота

Модуль 3

Екзамен

Загальна сума

Змістовий модуль1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Частина 1

Частина 2

Частина 3

 

 

К1

К2

К3

Викон.

Захист

Викон.

Захист

Викон.

Захист

 

 

10

10

10

4

6

4

6

4

6

40

100

Зауваження 1. Студент який протягом семестру набрав 60 балів має право не складати екзамен модуля 3.

2. Додаткова частина

2.1.

Активна робота на практичному занятті (кілька позитивних відповідей, самостійне виконання всіх планових і понадпланових завдань)

1

2.2.

Відвідування всіх практичних занять

4

2.3.

Участь у днях студентської науки

5

2.4.

Додаткові задачі РГР2

5

2.5.

Додаткові задачі РГР3

5

2.6.

Призове місце на днях студентської науки

10

2.7.

Призове місце студентської олімпіади ЧДТУ

10

2.8.

Призове місце на республіканській олімпіаді

15

2.9.

Доповідь на всеукраїнській або міжнародній науковій конференції, публікація у фаховому журналі

20

3. Штрафна частина

3.1.

Невиконане домашнє завдання

-2

3.2.

Пропуск практичного заняття модуля

-1

3.3.

Погана поведінка

-5

Співвідношення оцінок знань за національною шкалою, шкалою ECTS

 та шкалою навчального закладу

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою навчального закладу

А

Відмінно

90–100

ВС

Добре

75–89

DE

Задовільно

60–74

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

35–59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1–34

Зауваження 2. Студенти, які отримали оцінку A, BC або DE по модулям, що входять в навчальну дисципліну, отримують оцінку з іспиту автоматично. Викладач має право з власного бажання дозволити таким студентам прийти на іспит та спробувати змінити оцінку в традиційний спосіб. Студенти, які отримали оцінку F або оцінку FX  протягом модуля дисципліни, складають іспит в обов’язковому порядку. Допуск до складання іспиту такі студенти отримують після виконання нормативних робіт в повному обсязі та додаткової роботи.

 

Графік виконання робіт

Вид робіт

Термін (тиждень)

Контрольна №1

Диференціальне числення функції двох змінних.

4

Самостійна робота №1

Невизначений інтеграл (безпосереднє інтегрування)

7

Контрольна №2

Невизначений та визначений інтеграл.

12

Контрольна №3

Диференціальні рівняння.

16

Здача РГР (частина 1) Диференціальне числення функції двох змінних.

 

4

Захист РГР (частина 1)

4

Здача РГР (частина 2)

Інтегральне числення функції однієї змінної (невизначений та визначений інтеграл).

12

Захист РГР (частина 2)

12

Здача РГР (частина 3) Диференціальні рівняння.

16

Захист РГР (частина 3)

16

 

 

Завдання до РГР

Частина 1 (додається).

 

Частина 2.

Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике. – М.: Высш. школа, 1983.

Інтеграли.  Основна частина: (стор. 47) №№ 1- 6, 8,  13, 14, 17, 21.

                   Додаткова частина: №№ 7, 9,10, 12, 19.

 

Частина 3.

Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике. – М.: Высш. школа, 1983.

Диференціальні рівняння. Основна частина : (стор. 68)  №№ 1, 2, 4, 10, 14.

                    Додаткова частина :№№ 3,6,11, 16.

 

Рекомендована література:

 

1.                Бермант А.Р., Арамович И.Г. Краткий курс математического анализа (для втузов). – М.: Наука, 1973. – 720 с.

2.                Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 648 с.

3.                Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. – Харьков: Издательство Харьковского Университета, 1967. – 946 с.

4.                Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах: Учеб. пособие для студентов втузов. В 2-х ч. Ч. І. – М.: Высш. шк., 1986.– 415 с.

 

 

 GISMETEO: Погода по м.Черкаси
Розміщені тут файли можна переглядати за допомогою Adobe Reader. Скачать інсталяцію
Останню версію Adobe Reader можна отримати на сайті розробника Adobe
Для перегляду файлів у форматі DjVu можна використовувати WinDjView-subpix
Зворотній зв'язок: geom77@mail.ru або пишіть в Новини та коментарі